1. Algemeen

Deze verkoopsvoorwaarden regelen het gebruik van de webshop qtz.be, eigendom van Nele Serlet met ondernemingsnummer 0832 780 038 en maatschappelijke zetel te Knesselarestraat 190, 8730 Oedelem, België. Contact: mail@qtz.be

Het plaatsen van een bestelling geldt als uitdrukkelijke aanvaarding van deze algemene verkoopsvoorwaarden. Voor het plaatsen van een bestelling is het aanvaarden van de algemene voorwaarden noodzakelijk. Wie bestelt, verklaart de algemene voorwaarden van Qtz te kennen en te aanvaarden. De algemene voorwaarden zijn steeds beschikbaar en consulteerbaar via de website.

Qtz behoudt zich het recht voor om deze algemene voorwaarden op ieder ogenblik te wijzigen en/of aan te vullen voor toekomstige bestellingen. Bij elke bestelling zijn de algemene voorwaarden van toepassing die op dat ogenblik op de website werden opgenomen, met uitsluiting van alle eventuele oudere of nieuwere bepalingen.

Indien één van deze voorwaarden om welke reden dan ook niet rechtsgeldig zou zijn, blijven de overige voorwaarden onverkort van toepassing. Wat niet uitdrukkelijk is bepaald in deze verkoopsvoorwaarden, wordt geregeld door de bepalingen van het Belgische recht.

De voertaal van de afgesloten overeenkomsten is Nederlands.

Eenieder die een bestelling plaatst op de website (hierna genoemd ‘de klant’), bevestigt door de bestelling een natuurlijk persoon en bovendien handelingsbekwaam te zijn. Handelingsonbekwamen dienen zich te laten vertegenwoordigen door hun wettelijke vertegenwoordiger die eveneens gebonden is door deze verkoopsvoorwaarden en het bestelformulier zelf moet invullen dan wel de handelingsonbekwame hiertoe expliciete toestemming moet verlenen. Hierbij blijven de bepalingen omtrent de verwerking van persoonsgegevens onverkort gelden.

Het plaatsen van de bestelling houdt een betalingsverplichting in.

2. Prijzen

Alle prijzen op de webshop van Qtz zijn in euro, inclusief 21% BTW, exclusief verzendingskosten.

De informatie omtrent de producten en de prijszetting, alsook de gedetailleerde orderinformatie, zijn opgesteld en meegedeeld onder voorbehoud van wijziging en correctie. Speciale aanbiedingen zijn slechts geldig zolang de voorraad strekt. Qtz behoudt zich het recht om de prijs van een product te wijzigen op elk moment, maar de producten worden steeds gefactureerd op basis van de geldende prijzen op het moment van de totstandkoming van de overeenkomst.
Qtz kan niet gehouden worden aan prijsvermeldingen die evident onjuist zijn, bvb als gevolg van kennelijke invoer-, zet-, of drukfouten.

3. Bestelling en betaling

Een bestelling komt pas tot stand na de aanvaarding van de algemene verkoopsvoorwaarden, de prijzen en de beschrijving van het aanbod. Indien iets in het aanbod of na bestelling onvoldoende duidelijk zou zijn, kan de klant steeds contact opnemen via mail@qtz.be voor bijkomende inlichtingen of via het contactformulier onder de rubriek ‘contacteer ons’. Alle vragen worden zo snel als mogelijk beantwoord.

Een bestelling is definitief wanneer de klant een opdrachtbevestiging van Qtz heeft ontvangen per e-mail. Mochten er zich technische storingen voordoen, dan is er sprake van overmacht.

Qtz accepteert verschillende betaalmethodes. Indien u kiest voor directe bankoverschrijving, worden de betaalgegevens meegedeeld in de orderbevestiging. Het rekeningnummer is BE12 6528 3795 4992, steeds met vermelding van het bestelnummer als referentie. Nadat de betaling is ontvangen, krijgt u een bevestiging via e-mail. Betaling dient de levering steeds vooraf te gaan.

De bestelling wordt pas uitgevoerd na ontvangst van de betaling. In afwachting wordt het bestelde artikel gereserveerd gedurende 10 dagen. Gebeurt de betaling niet binnen die termijn, dan wordt de bestelling geannuleerd. De bestelling kan enkel via de bestelformule van de webshop gebeuren.

Er kan ook worden betaald met vouchers (cadeaubonnen, kortingsbonnen, tegoedbonnen…). Indien wordt betaald met een voucher waarvan het bedrag de te betalen prijs overschrijdt, is er geen terugbetaling mogelijk.

De bestelling kan slechts verwerkt worden als de klant zich duidelijk heeft geïdentificeerd.

Qtz behoudt zich het recht voor om bestellingen te weigeren ingeval van ernstig vermoeden van rechtsmisbruik of kwade trouw, ernstig vermoeden van voor de verkoper onaanvaardbare commerciële doeleinden, bij uitputting van de voorraad van een bepaald artikel of bij overmacht.

Indien een product niet in voorraad is wordt de klant via e-mail geïnformeerd over een latere leveringsdatum. Indien de klant niet akkoord gaat met de vertraging, kan het bestelde product geannuleerd worden of kan de klant een alternatief product bestellen. Het geannuleerde product wordt terugbetaald of, bij bestelling van een alternatief product, wordt het te veel/te weinig betaalde bedrag teruggestort/bijkomend gefactureerd.

Bestellingen worden geacht voor niet-beroepsmatige doeleinden te worden geplaatst. Deze algemene verkoopsvoorwaarden gelden enkel voor consumenten in de zin van Boek VI van het Wetboek Economisch Recht, zoals ingevoegd door de Wet van 21 december 2013 houdende invoeging van boek VI “Marktpraktijken en consumentenbescherming” in het Wetboek van economisch recht en houdende invoeging van de definities eigen aan boek VI, en van de rechtshandhavingsbepalingen eigen aan boek VI, in de boeken I en XV van het Wetboek van economisch recht, (BS 30 december 2013; err., BS 20 januari 2014, err., BS 18 maart 2014, err., BS 24 maart 2014). Handelaars die een bestelling voor beroepsdoeleinden willen plaatsen, dienen contact op te nemen via mail@qtz.be.

De klant en Qtz komen uitdrukkelijk overeen dat er een geldige overeenkomst tot stand kan komen door gebruik te maken van elektronische communicatievormen. Met name ook het ontbreken van een gewone handtekening doet geen afbreuk aan de verbindende kracht van de bestelling. Voor zover de wet het toelaat gelden de elektronische bestanden van Qtz hiervoor als een vermoeden van bewijs.

4. Levering

Levering van de goederen vindt plaats na de ontvangst van het verschuldigde bedrag op het rekeningnummer BE12 6528 3795 4992 met vermelding van het bestelnummer als referentie of na betaling via Paypal.

Levering is voorlopig enkel mogelijk in de volgende landen: België, Bulgarije, Cyprus, Denemarken, Duitsland, Estland, Finland, Frankrijk, Griekenland, Hongarije, Ierland, Italië, Letland, Litouwen, Groothertogdom Luxemburg, Malta, Monaco, Nederland, Oostenrijk, Polen, Portugal, Roemenië, Slowakije, Slovenië, Spanje, Tsjechië. De leveringskosten worden afzonderlijk vermeld na het invullen van het leveringsadres tijdens de bestelprocedure.
De klant is zelf en uitsluitend verantwoordelijk voor de juistheid van alle gegevens die hij of zij doorgeeft. Een foutief doorgegeven leveringsadres is de verantwoordelijkheid van de klant en kan aanleiding geven tot extra kosten.

Voor bestellingen met leveradres in België bedragen de verzendkosten € 3,25. Voor bestellingen met leveradres buiten België en binnen Europa bedragen de verzendkosten € 5,50. De verzending van een cadeaubon is gratis. De producten worden standaard verzonden met BPost. Qtz is niet verantwoordelijk voor vertragingen van de post of verloren zendingen.

Qtz heeft het recht gedeeltelijke leveringen te verrichten.

De levertijd vangt aan na ontvangst van de betaling. De vermelde leveringstermijnen zijn niet bindend, maar worden louter als aanwijzing gegeven. In het kader van de regels van de koop op afstand zal Qtz bestellingen met bekwame spoed, doch tenminste binnen 14 dagen uitvoeren. Indien dit niet mogelijk is (doordat het bestelde artikel niet op voorraad is of niet meer leverbaar), of er is om andere redenen vertraging, of een bestelling kan niet dan wel slechts gedeeltelijk worden uitgevoerd, dan ontvangt de klant binnen 14 dagen na plaatsing van de bestelling bericht en heeft hij in dat geval het recht de bestelling zonder kosten en ingebrekestelling te annuleren. Geen enkele vertraging in levering kan aanleiding geven tot betaling van schadevergoedingen ten voordele van de klant.

5. Retour

Conform de artikels VI 47-52 van het Wetboek Economisch Recht, beschikt de klant het recht om de overeenkomst zonder opgave van redenen kosteloos te herroepen binnen de veertien kalenderdagen vanaf de dag die volgt op de levering. Ingeval de klant zich op deze mogelijkheid beroept, dient hij ons onmiddellijk na levering te verwittigen via e-mail (mail@qtz.be) en de producten op eigen risico en kosten terug te sturen binnen de 14 kalenderdagen vanaf de dag die volgt op de levering. Een retourzending wordt enkel aanvaard als het product ongedragen is en de verpakking en het product onbevuild en onbeschadigd zijn. Qtz behoudt zich het recht voor om retourzendingen te weigeren bij beschadiging of bij het vermoeden dat de artikelen reeds zijn gebruikt.

Bij verzaking betaalt Qtz binnen de 14 dagen na ontvangst van de teruggestuurde producten de aankoopprijs aan de klant terug. Indien gewenst, kan de klant ook opteren voor een tegoedbon. Hiermee kan een nieuwe bestelling worden geplaatst.

6. Overmacht

Wij zijn niet aansprakelijk voor een vertraging in de uitvoering of voor een niet-uitvoering van onze verbintenissen omwille van gebeurtenissen buiten onze normale controle, inbegrepen productieonderbrekingen, moeilijkheden bij aanvoer of tekorten aan grondstoffen, werkkrachten, energie of transport of vertragingen in transport, stakingen, lock-outs, werkonderbrekingen of andere omstandigheden die hetzij onszelf, hetzij onze leveranciers raken, en dit zelfs indien deze gebeurtenissen voorzienbaar zijn.

7. Klachten

Elk probleem of gebrek met betrekking tot de levering van een artikel, beschadiging of kwalitatieve tekortkoming moet binnen de zeven dagen schriftelijk worden gemeld via mail@qtz.be. Het in ontvangst nemen van de goederen door de klant dekt elk mogelijk gebrek of niet-conformiteit die dan kon worden vastgesteld.

De juwelen worden gemaakt met kleine onderdelen. Deze zijn niet geschikt voor kinderen jonger dan 3 jaar. Qtz kan niet aansprakelijk gesteld worden voor ongelukken die gebeuren door of bij het dragen van de producten.

8. Waarborg

De juwelen van Qtz worden handgemaakt op bestelling. Bepaalde ontwerpen bevatten edelstenen. Gezien het handwerk en het gebruik van deze natuurlijke materialen, kunnen de juwelen steeds lichte afwijkingen vertonen ten opzichte van de afbeeldingen in de webshop. Bovendien kan de kleur op de afbeelding enigszins verschillen van de werkelijke kleur, door de lichtinval tijdens het nemen van de foto of door de schermkalibratie van het apparaat waarop de website bekeken wordt. Onze waarborg beperkt zich tot de waarborg voor verborgen gebreken en de waarborg ingeval van consumentenkoop, beiden voorzien in het Burgerlijk Wetboek. Wij staan enkel in voor schade die het gevolg is van opzet of grove fout. Wij zijn niet aansprakelijk voor algemene of bijzondere onrechtstreekse schade, van welke aard ook, door de klant geleden.

Een artikel met een aanvaard gebrek wordt kosteloos vervangen of hersteld. Indien de kosten van herstelling buiten verhouding zijn, behoudt Qtz zich het recht voor om het artikel te vervangen of om te ruilen door een gelijkaardig artikel.

9. Aansprakelijkheid voor gebruik website

De website qtz.be is bestemd om algemene informatie ter beschikking te stellen van de klant over de producten en activiteiten van de verkoper. De verkoper heeft m.b.t. de toegang, het bestelproces, de levering of de andere diensten slechts een inspanningsverbintenis.

De verkoper heeft het recht om op ieder ogenblik de site geheel of gedeeltelijk op te schorten of stop te zetten wegens onderhoud, updating of enige andere reden, zelfs zonder voorafgaande waarschuwing.

De verkoper kan niet aansprakelijk gesteld worden voor enige hinder of schade door het gebruik van internet, door enige panne van het systeem, het binnendringen van outsiders of van een virus, noch voor eventueel door derden hierop geplaatste of verwerkte informatie of door om het even welk feit dat als overmacht kan worden aanzien.

10. Persoonsgegevens

Qtz behoudt zich het recht voor om uitsluitend voor intern gebruik gegevens van de klant te verzamelen, dit door bvb. het gebruik van cookies, inschrijving nieuwsbrief, informatieaanvraag of bestelling. Door een bestelling te plaatsen staat de klant uitdrukkelijk toe over te gaan tot de verwerking en het gebruik van zijn/haar persoonsgegevens voor doeleinden zoals de administratie van het klantenbestand, het beheer van de bestellingen, leveringen en facturen, het opvolgen van de solvabiliteit, marketing en reclame. Qtz zal de gegevens niet overmaken aan derden.

De klant heeft, overeenkomstig met de Wet van 8 december 1992 ter Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer, ten allen tijde het recht om deze gegevens in te zien, te wijzigen en te laten verwijderen indien hij/zij niet langer informatie wenst te ontvangen omtrent de activiteiten van de verkoper. Hiervoor kan de klant contact opnemen via mail@qtz.be.

11. Auteursrecht

Alle onderdelen van de website van Qtz zijn exclusieve eigendom van de verkoper en auteursrechtelijk beschermd.

Gebruikers die over een eigen website beschikken en die, zelfs voor louter persoonlijk gebruik, een automatische link willen instellen tussen de eigen site en de startpagina van de verkoper, moeten hiervoor uitdrukkelijk toestemming vragen aan de verkoper.

De informatie op qtz.be mag kosteloos bekeken en afgedrukt worden voor persoonlijk gebruik, maar niet voor commerciële doeleinden.

Op alle afbeeldingen op qtz.be is copyright van toepassing, ongeacht de manier van verspreiden of de vorm waarin ze geleverd zijn. Geen enkele afbeelding van qtz.be mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt door middel van druk, fotocopie, foto van foto, microfilm, digitaal of op welke andere wijze ook, zonder voorafgaandelijke schriftelijke toestemming van de verkoper en bronvermelding.

12. Toepasselijk recht

Indien er moeilijkheden ontstaan tijdens de uitvoering van een overeenkomst, verbinden de klant en Qtz zich ertoe, alvorens gerechtelijke stappen te ondernemen, de mogelijkheid te onderzoeken tot een minnelijke schikking te komen. Indien dit geen oplossing biedt zijn enkel rechtbanken van Brugge bevoegd om kennis te nemen van eventuele vorderingen, ongeacht de plaats van levering of de woonplaats van de klant.

Alle overeenkomsten en juridische verslagen tussen de klant en qtz.be worden beheerst door het Belgisch recht.

Indien één artikel van deze voorwaarden nietig wordt verklaard, zal deze nietigheid de geldigheid van de overige artikelen niet aantasten.